• காயத்ரி ராஜகோபால்

From the desk of G.R.- “என் வாழ்வில் மஹாபெரியவா- உங்கள் கருத்துக்கள்”


My dear Mahaperiyava Devotees,

என் வாழ்வில் மஹாபெரியவா

I wish to have your kind attention towards my first book release “என் வாழ்வில் மஹாபெரியவா” part-1. In this connection I wish to share my happiness that the responses from you devotees are overwhelming and orders are flowing in from across the world.

The feed back of the book also started coming in. The feed back will be posted in the blog under the title “என் வாழ்வில் மஹாபெரியவா- உங்கள் கருத்துக்கள்”.

I am sure many of you should have received the book and started reading the book.I take this opportunity to request all of you to send your feed back. Your feed back is the vital impetus for my further journey.

I have received the first comment from Mrs.Saradha Sundaresan of Bangalore which is being published today. Kindly note that, she has purchased 20 books because half the sale proceeds are, going for a noble cause. Many devotees across the world have purchased in the same fashion.

Kindly ensure that you are sending your feed back because that is the only reward my one finger expects from you all. Your feed back means a lot to my one finger typing. I will submit the feed back to Mahaperiyava during my prayer time. Let it be tribute to our Mahaguru Mahaperiyava.

Hara Hara Shankara Jaya Jaya Shankara

A soul cares for you

Gayathri Rajagopal


0 views