• காயத்ரி ராஜகோபால்

Guru Pooja Experience by M.K.Prasad-U.S.A.


அனுகிரஹமும் ஆசிர்வாதங்களும் மட்டுமா அனைத்தையும் தாண்டி எங்களுடன் வாழ்கை பயணத்தில் இணைந்துள்ளாயே. ஒவ்வொருவர் வாழ்க்கையிலும் இருக்கிறாயே நீ எத்தனை பிறவிதான் எடுப்பாய். நீ செய்யும் அற்புதங்களை விட நீயே ஒரு அற்புதம். உன் கருணையை நினைத்து அழுத கண்களுடன் நிர்ப்பதை தவிர நாங்கள் வேறு என்ன செய்ய முடியும்

Guru Pooja Experience by M.K.Prasad-U.S.A.

Dear GR Mama Our sincere Namaskarams to you. I would like to share few experiences happened today- Monday August 6th. 1. My wife Sandhya was driving my son Pranav in our car to his therapy class in the morning. A commercial van from back hit the car. With Mahaperiyava’s grace, nothing happened for Sandhya and Pranav. Sandhya was just having some minor headache. Also the van driver accepted his fault and offered to provide insurance assistance to repair the car. We surrendered our Thanks at the lotus feet of Mahaperiyava. Mahaperiyava guru Pooja saved my wife and son. Without the grace of Mahaperiyava definitely this accident would have proved otherwise. 2. In the evening, while I was setting up the Pooja place for regular prayers, a thought triggered in my mind about changing ‘pottu’ for Mahaperiyava pictures. While I was thinking about it, my mother without knowing this thought said that my father read in a book where it was told that we need to change ‘pottu’ for Mahaperiyava every day. What a coincidence!!. I immediately changed ‘pottu’ for all the photos of Mahaperiyava. Beyond blessing us, Mahaperiyava driving us towards the right path and right direction at the right time. From last week, we started a practice of chanting Mahaperiyava ashtothram and Pranav offers flowers to Mahaperiyava. We are seeing progress made by Pranav every day. Thanks for all your guidance G.R mama for be a strong support and a source of immense inspiration. Please convey our Thanks to Mahaperiyava. Mahaperiyava Saranam !! Thanks and Regards Prasad.M.K.