• காயத்ரி ராஜகோபால்

Guru Pooja Experience By Mrs. Subha Narayanan – Chennai


எல்லோரையும் ஒன்று போல பாவிக்கும் குணக்குன்று நீ இதோ உன் குணத்திற்கு ஒரு சான்று

Kind attn.: Sri. GR mama

I read your book ‘Yen Vazhvil Maha Periyava’ .

While reading the book, I could not control tears in my eyes. Really How blessed you are – by Maha Periyava.

So touching my heart all your incident in your life.

I really moved to Maha Periyava.

After Maha Periyava blessings, I started ‘Guru Pooja’ last week and today I could complete my 2nd week pooja.

I could feel the difference in my life. I too really blessed by Maha Periyava through you. Nameskarams to you.

Here I would like to thank my good old school/college close friend Ms.Vijaya Venkatesan for given me an opportunity to enter into this Devine feelings.

LOKA SAMASTHA SUHINO BAVANTHOO..

HARA HARA SANKARA .. JAYA JAYA SANKARA…

With Nameskaram

SUBHA NARAYANAN