• காயத்ரி ராஜகோபால்

Guru Pooja Experience by Prabha-Chennai


மஹாபெரியவா நமக்கு செய்யும் அற்புதங்களை நேரில் மட்டுமல்ல கனவிலும் உணர்த்துவார் இதோ ஒரு வாழும் உதாரணம்

Namaskaram GR Mama

How are u doing?

Is it am impact of my Mahaperiyava Guru Pooja.

I just want to enumerate a dream i had yesterday.

I was outside a house. Inside that house my mom and other strangers were there.

Though I don’t know them, somehow i feel they are known to me.

I am outside on streets amidst strangers. I see sky falling....rumbling and Pralayam happen.

I did not realize people in the street would die too. Suddenly like volcanic lava whole sky

erupted and rolled towards where i stood. All were dying. I could feel immense heat like i was

burning....i realized i am dying. Suddenly i remembered to chant Periyava name, before I die, to have that as my last thought. As I chant, I suddenly find, the entire volcano has gone...I was alive.

Right in that verandah Periyava was sitting like a king on a throne. I prayed to him.

My mom and others from the house came out. We all prayed to Periyava and thanked him.

I looked around to find none of those strangers who were with me in the streets were alive except me.

Just thought I would share this with all devotees mama.

Prabha