• காயத்ரி ராஜகோபால்

Guru Pooja Experience by Mrs.Usha - Coimbatore


குழந்தை பாக்கியம் ஐந்து ஆண்டுகளாக அறிவியல் மறுத்தது ஆனால் ஆன்மிகம் கை விடவில்லை அறிவியலும் நீ ஆன்மீகமும் நீ ஐந்து ஆண்டுகளாக ஏங்கிய ஏக்கத்தை நீ தனித்தாய் ஒரு வாரிசை கொடுத்து ஆம் உஷாவை பாட்டியாக்கி விட்டாய் நின் பாதம் சரணம்

I am G Usha and I am from Coimbatore. I am one of the crores of Mahaperiyava devotees, inspired by so many such posts and guidance and aseervatham from G R Mama. I began Guru Pooja for 9 weeks on every Thursday.

My prayer was to bless a child for my son as it was more than 5 years since he got married. When I just completed 3rd week Guru Pooja, I got the good news from my daughter-in-law tat she is conceived.

This is purely due to the Kataksham from Mahaperiyava. HE is a Karunamoorthy for all. I continued with vigor and completed the Guru Pooja. Mahaperiyava is always with me and my devotion will be forever. I don't know how to express better than this. Namaskarams.

with kind regards,

Usha