• காயத்ரி ராஜகோபால்

Guru Pooja Experience by Mrs.Raganayaki -Hyderabad


ஒரு தாய்க்கு மட்டுமே தெரியும் ஒரு குழந்தைக்கு எப்பொழுது என்ன வேண்டுமென்று குழந்தை அழும் அடம் பிடிக்கும் இருந்தாலும் தாய் தயாகத்தான் இருப்பாள் எது நல்லது என்பது அவளுக்கு மட்டுமே தெரிந்த ரகசியம். மஹாபெரியவாளும் அதைத்தான் செய்து கொண்டிருக்கிறார் ஒரு தாயாக.நம் எல்லோருக்கும் ரங்கநாயகி மட்டும் விதி விலக்கா என்ன ?

Guru Pooja Experience by Mrs.Ranganayaki -Hyderabad

Namaskaram G.R. Mama,

I am Renganayaki from Hyderabad. I am a recent Maha Periyava devotee after my father introduced me to GR Mama and I started learning more about Mahaperiyava.

With the blessings of Mahaperiyava and GR Mama, I have started Guru Pooja last month July 2018. I did Pooja for my daughter's marriage and also to get Visa . But things happened differently by Maha periyava blessings.

I started my 9 weeks guru pooja on every Thursday with the guidance of GR MAMA. Our prayer to have a change of house and also to settle some financial issues which has been hanging in balance since long.

At the end of 5th week , we found a new house to move and were even able to rent our old house with ease, all due to blessings from Maha periyava. I have completed 9 weeks now and my prayers are answered due to blessings from Maha periyava.

We have moved to new big rented house 5th week of guru pooja and 8th week rented our old house. These all done due to the blessings of Guru Pooja. I have suffered with fever often due to some reasons.

I prayed maha periyava and he showed through whatsapp In Narayaneeyam 8th sargam last slokam started with “asmin paraathman” 2 lines. It will cure all diseases if we chant this mantra 11 times daily.

All thanks to GR MAMA All these done in my life due to blessings of Mahaperiyava and GR MAMA

PERIYAVA CHARANAM

HARA HARA SANKARA HARA HARA SANKARA

JAYA JAYA SANKARA JAYA JAYA SANKARA

Ananthakoti Namaskaram to GR MAMA