• காயத்ரி ராஜகோபால்

Guru Pooja Experience by Sri.Sundar – Dindigul


குழந்தை அழும் பொழுதும் சரி சிரிக்கும் பொழுதும் சரி பார்ப்பதற்கு அழகாக இருக்கும் நீயும் உன் குழந்தைகளை அழ வைக்கிறாய் கேட்டதை கொடுத்து விட்டு சிரிக்கவும் வைக்கிறாய் ஆனால் குழந்தையின் அழகை விட நீதான் அழகு நின் பாதம் சரணம்

G.R.Mama

Guru Pooja Experience by Sri.Sundar – Dindigul

Respected GR Mama,

The 9th week guru Pooja was performed with periyava’s grace. The Rose Pushpa kreetam was offered to periva and Archana and Naivedyam were offered.

Also 3 Sumangali and 1 mami were called for the Samaradhanai. Sambar rice, Curd rice and Sweet pongal were offered to them. After the lunch, thamboolam was offered along with Saree, blouse bits, Manjal kunkumam and Sambaavanai,Periyava Patham.

As per Periyava’s Sathya Vakku ,the appointment order came right before the day of completion. I can compare now the state of my mind before 1st week guru Pooja and state of mind during the Final week.

I did heartfelt Pooja with absolute peace, smile and satisfaction. Thank you so much for your Prayers, for which Periyava answered this much earlier. I am really grateful and will be thankful to you G.R. Mama always.

Thank you so much once again and I am eagerly waiting to have your darshan next Wednesday.

With Anantha Namaskarams,

Sundar.S