• காயத்ரி ராஜகோபால்

Guru Pooja Experience of Mrs. Elizabeth Peru-South America


Guru Pooja Experience of Mrs. Elizabeth

உனக்குத்தான் ஜாதி இல்லை மதம் கிடையாது

தூரமும் ஒரு பொருட்டே கிடையாது

உன் அற்புதங்களுக்குமா இப்படியொரு சக்தி

தென் அமெரிக்காவில் வாழும் ஒரு அமெரிக்க பெண்ணுக்கு

பசு வதையை புரிய வைத்து ஒரே இரவில் உணவு பழக்கத்தை

மாற்றிய அற்புதம் உன் குரு பூஜை அற்புதம் செய்த

இப்படியொரு அற்புதமா

கோ மாதா எங்கள் குல மாதா

Dear G.R.Mama,

Good morning I am Pamela Aguinaga, T.G. Nagarajan's wife from ( PERU-South America ).Thank you so much for talking to me last night. Through my husband I came to know about Mahaperiyava Saint, his miracles and I became a devotee of him. G.R.Mama explained us the Mahaperiyava Guru Pooja details and its benefits.

உள்ளத்தை கொள்ளை கொள்ளும் தென் அமெரிக்கா

We wanted to do the Pooja to experience the divine excellence of Mahaperiyava. We started doing the Pooja as per the suggestion of G.R.Mama; we have completed five weeks of Mahaperiyava´s Guru Pooja under G.R.Mama’s guidance.

After I started hearing about Mahaperiyava, I started inclining towards Indian culture and Hindu religion. Every day morning, I chant the Varaha Kavacham prayer and also worship Mahaperiyava.

As I belong to PERU which is in South America, I was habituated to eat non vegetarian food particularly Beef because it suits well for such a cold climate. From my child hood I am habituated to eat beef.

When G.R.Mama taught us Mahaperiyava Guru Pooja the associated philosophy and school of thought of Mahaperiyava also started articulating in our life. I could learn that the paramount importance is given to cow which a sacred animal and ne of the GOD of Hindus.

It was my impulsive reaction which resulted in my decision to give up beef in my food agenda once and for all. The decision was taken in a fraction of second. Right from my childhood my digestive system from tongue to intestine is addicted for beef.

I meditated Mahaperiyava for a second and prayed “Periyava please give me strength to throw my food habit of more than 25 years. I do not know who gave me strength and conviction to give up almost three decades food habit over night. Now I don’t eat beef at all.

T

It is needless to mention here that the divine excellence of Mahaperiyava gave me strength and conviction as in the case of G.R.Mama’s coffee and tea withdrawal over night.

Since then I have realized that cow is a sacred animal at par with GOD, I and my husband Nagaraj decided to donate a cow to a deserving person by observing all the ritual obligations when we come to India.

You devotees of Mahaperiyava please bless both of us to have a baby and life of peace and prosperity. Very soon I will come and meet you all through a video.

G.R.Mama, I really appreciate the guidance and advice you are giving to my husband and myself to perform Mahaperiyava Guru Pooja along with traditional values of Hinduism and culture.

Thank you GR Mama in advance for your help and blessings.

Bye friends. See you all soon through a video

Mahaperiyava Charanam

Hara Hara Shankara Jaya Jaya Shankara

Kind Regards,

Pamela Aguinaga Elizabeth

Hosted by

Gayathri Rajagopal