• காயத்ரி ராஜகோபால்

Guru Pooja Experience by Mrs.Sandhya- U.S.A


கிழக்கோ மேற்கோ வடக்கோ தெற்க்கோ உனக்கு திசை ஒரு பொருட்டே இல்லை அமெரிக்காவில் உன் பக்தை ஒருத்திக்கு பிரச்சனை என்றவுடன் நொடிப்பொழுதில் சென்று தீர்த்து வைத்த என் இறைவா நின் பாதம் சரணம்

Guru Pooja Experience by Mrs.Sandhya- U.S.A

Namaskaram G.R. Mama,

Today i would like to share my 8th week guru Pooja experience with all the viewers of this website. How Mahaperiyava saved us from a disaster.

Yesterday i.e. Wednesday Aug 22nd me and my husband were pursuing a property to buy but the seller wanted to cheat us in polished way. We did not know about it in the beginning.

Yesterday it was almost the last part that is signing the final contract. Some of my husband's friends suggested that this property that he is selling is priced high for the location and also it is not in proper condition.

Further they advised not to compromise on everything and get this one. Instead asked us to wait little longer and get a good one. Then me and my husband thought yes that is right. However, let me call GR Mama and ask him to pray for us to come out of this problem. Our fear was that the seller has the right to drag this issue to the court of law. In such case we will lose our peace of mind time and money.

I called and mama and narrated the whole episode. Mama said not to worry because Mahaperiyava is there. I will pray to Mahaperiyava and things will get sorted without your effort. Further G.R. mama advised us to stop worrying. .

As we have experienced Mama’s prayer to Mahaperiyava is so potential and assuring we were relaxed without breaking our head much on this issue. We were waiting by keeping our fingers crossed to experience one more miracle of Mahaperiyava.

Yes Mahaperiyava staged a miracle so emphatically. We had to blink helplessly by experiencing the miracle of Mahaperiyava. In afternoon the sellers agent sent a mail to my agent mentioning they would release the contract as the buyer's, we are not interested in it without any further damages to anybody.

It was a very big miracle of Mahaperiyava, as our agent, their agent everyone were against it in the morning saying it is not possible at this point unless the seller withdraws it on his own based on your requests we cannot do anything.

Even now we are really puzzled without an answer. Who influenced the mind of the seller and the agents on both sides? In U.S.A the judiciary is so active to protect the rights of the human. Winning or losing the legal battle is immaterial but what about the valuable time and money and mental peace.

One simple submission of prayer by G.R.Mama to Mahaperiyava changed the total scenario towards peace.

Thanks to GR Mama for praying to Mahaperiyava on our behalf and getting the problem solved very easily.

Hara Hara Sankara Jaya Jaya Sankara.

Your's Sincerely,

Sandhya

Hosted By

Gayathri Rajagopal