• காயத்ரி ராஜகோபால்

Feed back on our first book: என் வாழ்வில் மஹாபெரியவா-Krishnakumar- U.S.A


Feed back on our first book: என் வாழ்வில் மஹாபெரியவா-Krishnakumar- U.S.A

En Vazhvil Mahaperiyava

பெரியவா நீங்கள் எனக்காக செய்து கொண்டிருக்கும்

ஒரு விரல் அற்புதம்

ஒரு புத்தக வடிவில் வெளி வந்துள்ளது

"என் வாழ்வில் மஹாபெரியவா "

என் விரலை பிடித்து எழுதினாயா அல்லது

விரல் வழியாக வார்த்தைகளை

கொட்டினாயா தெரியவில்லை

எது எப்படியோ உன் எழுத்துக்கள் ஒவ்வொரு இதயத்தின்

கதவையும் தட்டுகிற அற்புதத்தை வர்ணிக்க

எனக்கு வார்த்தைகள் கிடைக்க வில்லை

உன் பக்தர் கிருஷ்ணகுமார் வார்த்தைகளை

உன் பாதங்களில் சமர்ப்பிக்கிறேன்

.

அவரை வாழ்த்துங்கள்

--காயத்ரி ராஜகோபால்--

I introduce myself as Krishnakumar Ranganathan a devotee of Shri Jagadguru Kanchi Mahaswamigal currently residing in the United States. To provide a very brief background, I am working as a Scientist and to date I have never read any books or journals other than Chemistry related.

Since I started following Shri Mahaperiyava, for the past few months I should say, I had the blessing to be in touch with GR Mama and indeed so much blessed that I had an opportunity to get a copy of the book in person from him.

I was so delighted that I started reading the book on my way back to the US in the plane. I started to cry finishing chapter after chapter and must say that this book has the essence of life manifested by Mahaperiyava in his own words.

The bottom line is when the true Bhakta devotes himself to the eternal guru making one step towards him, the Guru comes down to his devotee one hundred steps. in G.R.Mama’s case, he has held his devotee (GR Mama) in his arms. Such is the devotion seen in every chapter and everyone young or old, be it rich or the needy, should at least try to offer sincere prayers not only for self-enlightenment but also for the welfare of other souls.

This book, one of the editions of the series to come is a “must have” for everyone and especially for those whose life going through a “bumpy ride”, myself included, will provide a strong faith that the Jagatguru will be there with you when you face Karma.

The entire book both at the beginning and at the end of each chapter provides the essential quotes (Navaratnas) from Mahaperiyava that if one follows would never have a rebirth in other words would attain the state of Amrutha (no death).

My sincere thanks to GR Mama and all the others who have tirelessly worked to bring the book to the audience of Jagatguru. Look forward to reading more experiences from GR Mama.

Hara Hara Shankara Jaya Jaya Shankara.

With kind regards

kRISHNAKUMAR

Hosted by

Gayathri Rajagopal

Krishnakumar