• காயத்ரி ராஜகோபால்

Guru Pooja Experience by Mrs.Soujanya


நீ புரிதலுக்கு அப்பாற்பட்ட பிரபஞ்ச வஸ்து உன்னை புரிந்து கொள்வது மிகவும் கடினம் விழுந்து வணங்குகிறோம் நின் பாதம் சரணம்

Guru Pooja Experience by Mrs.Soujanya

Small or big prayer is a prayer

Your soul longing for it

is answered in an

Emphatic and stunning way

Mahaperiyava answers

Soujanya is a living example.

I successfully completed my Guru Pooja on Thursday August 30 morning. In the evening, I come home from work and my husband says, “Do you know Periyava has come home". I was taken aback and asked, “what do you mean?"

I had sent Periyava's photo to an organization who helps convert photo to a cross stitch frame. It will take 6 weeks to complete Mahaperiyava picture. I will have to work further on the picture to make it beautiful with divine elegance.

Though I was giving them pressure to complete my order immediately but they said it will take 6 weeks for the frame to get ready. I was totally disappointed on hearing this. I prayed Mahaperiyava to help in this impossible situation. I was waiting with the hope that Mahaperiyava will do something to answer my prayer.

It was on Thursday. Surprisingly the completed Picture of Mahaperiyava entered my house with beauty filled with the fragrance of divinity. This may look simple. But my soulful prayer reached the ears of Mahaperiyava and there came the response.

I completed my 6t week guru Pooja with the soul filling satisfaction.

It was not a coincidence but a

Sunning way of answering my prayer

Selfless prayers find a place On priority

in the divine kingdom Of Mahaperiyava

Thank you,

Soujanya