• காயத்ரி ராஜகோபால்

Guru Pooja Experience by Mrs. Nirmal-USA


மஹாபெரியவா குரு பூஜை அனுபவங்கள்

ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு விதம்

தன். படத்தில் இருந்து புஷ்பத்தை கீழே போடுவார்

மன நிலையில் பொருள்புரியாத ஒரு ஆனந்தம்

அது வரை விரோதம் பாராட்டியவர்கள் நட்பு பாராட்டுவார்கள்

இனம் புரியாத பயம் அகன்று தைரியம் பிறக்கும்

நம்மை சுற்றி நல்ல விஷயங்கள் நடக்கத்தொடங்கும்

உறவுகள் ஒன்று கூடும்

இயற்கையில் ஒரு மாற்றம் வந்து மாமிச பக்ஷிகள்

கூட உங்கள் இல்லத்திற்கு வந்து சர்க்கரை பொங்கல் சாப்பிடும்

மஹாபெரியவா கனவு தரிசனமும் கிடைக்கும்

எல்லாமே இதுவரை நடந்தது நடந்து கொண்டிருப்பது

இப்படிப்பட்ட ஒரு கனவு தரிசனம் தான் இந்த பக்தையின் அனுபவம்

ஹர ஹர சங்கர ஜய ஜய சங்கர

--G.R. மாமா--

Guru Pooja Experience by Mrs. Nirmal-USA

I want to share some amazing things which happen to me:

After my 3rd guru pooja, I decided I was tired and went back to sleep. I dreamt that lot of people are coming to my home. I do not know who they are. They said god is coming here and they are here for darshan. Then I am in downstairs and I noticed a semi circular figure almost like a meeeu but covered with oranges indoor (like the one we put on hanuman) is sitting on my steps. I go and bow to him and he puts his hand on my head. I felt completely blissful.

After the 4th guru pooja, I was going with some satay Sai devotes to someone’s home for dattatrya homa. When I got there in the driveway, they said paduka of Mahaprivaya is coming. So I did my first darshan of Mahaprivaya padukas. They then sang his bhajans and striatum for 5 hours. Beautiful picture of Mahaprivaya his paduka and his bhajans. At the end they told me that they would like to come to my home to do pooja.

Again I felt like I was in heaven. Totally blessed.

Thank you GR Mamma for your prayers and introducing me to Mahaprivaya.