• காயத்ரி ராஜகோபால்

Guru Pooja Experience by Mrs. Usha- Bangalore


எங்கள் கவலையை உங்கள் கவலையாக

ஏற்றுக்கொண்டு அனுக்கிரஹம் செய்யும் பரம்பொருளே

உங்களுக்குள் நாங்கள் எங்களுக்குள் நீங்கள்

பரப்பிரும்மமே நின் பாதம் சரணம்

Guru Pooja Experience by Mrs. Usha- Bangalore

Hello G.R.Mama,

I am Usha from Bangalore. I am sharing my Mahaperiyava’s grace from my experience after doing guru Pooja. I met gayathri Rajagopal mama to ask about the viradam for Mahaperiyava.

My prayer was to bring my brother back to his own house with good health who is in old age home and suffering with paralysis problem. I told these details to GR mama and mama gave a patient hearing with care ad concern.

Subsequently mama obtained permission from periyava and suggested me to do Mahaperiyava guru Pooja for 9 weeks on every Thursday. Mama also sent me the details explaining the procedure.

I fully surrendered to Periyava by doing Pooja as specified by mama with melting devotion and absolute faith. After one and a half month, my prayer was answered by Mahaperiyava. Yes, my brother returned to his home with improved health. Now the family is enjoying the sweet and pleasant life by the grace of Mahaperiyava.

When I lost hopes and belief that my brother coming will back home with good health was a dream at a distance.

]

But Mahaperiyava guru Pooja made the dream as reality by blessing my brother very generously.All these happens because of periyava’s anugraham only.. Thank you GR Mama for showing me the way to Mahaperiyava.

Thanks & Regards

K usha