• காயத்ரி ராஜகோபால்

Guru Pooja Experience by Smt.Anitha Ramesh-Bahrain


Guru Pooja Experience by Smt.Anitha Ramesh-Bahrain

மஹாபெரியவா என்வாழ்கையில் அடி எடுத்து வைத்த பிறகு என்னால் பிரபஞ்சத்தை ஒரு உருவமாக பார்க்க முடிகிறது. அந்த உருவம் தான் மஹாபெரியவா. இந்த பிரபஞ்சத்தில் தான் நாம் வழிபாடும் எல்லா கடவுள்களும் அடக்கம்.

நான் தினமும் என்னுடைய வழிபாட்டில் மஹாபெரியவாளை ஸ்ரீமன் நாராயணனாகவும் ஸ்ரீ மஹாலக்ஷ்மியாகவும் அம்பாளாகவும் அழைத்து நமஸ்கரிப்பேன். இது சத்தியம். என் சத்தியத்தை மீண்டும் சத்தியமாக்கும் அற்புதம் தான் சகோதரி அனிதாவின் அற்புதம். படியுங்கள் படித்து மஹாபெரியவாதான் இந்த எல்லயில்லா பிரபஞ்சம் என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள்.

G.R. மாமா

ஹர ஹர சங்கர ஜய ஜய சங்கர

Amazing Guru Pooja Miracle

Due to his unconditional mercy, Periyava is performing miracles every week since we started the Guru Pooja. I wish to describe one of these miracles which is awe-inspiring and also special to me. This miracle is in the form of a dream. In the dream, there is some sort of a screen in front of me. On that screen, Sivan Sar materialized in a few moments. He looked exactly as shown in the photo below with one hand behind his back and the other clutching his vastram.

He was static and did not move in the dream. He just appeared on that screen and remained there. After a few seconds, he just transformed into Maha Periyava. This transformation is similar to the one shown in animations. The point to be noted here is that the image of Sivan Sar morphs into the image of Maha Periyava. Sar does not disappear suddenly with Maha Periyava taking his place after that. It was a smooth and gradual transformation. At the same time, the pace was perfect and it wasn’t too slow either. The image of Periyava is the same as the one shown below.

This photo of Periyava is the one we offer Pooja to during Guru Pooja. This is a black-and-white photo. In this photo, Periyava is standing with his Dhandam on a highway. This is exactly how he appeared in my dream. Just when I thought it was over, Periyava transformed into Lakshmi Varaha Moorthy.

This transformation was also smooth like the previous one. Varaha Bhagavan was blue all over. Even the hair on his face was blue. He was gracing me by looking intently at me. The distinguishing feature of the Varaha Moorthy I saw in my dream is that he had no tusks.

He was holding Mother Lakshmi, who was sitting on his lap. She was wearing a red (arakku colour) saree. The photo below which depicts Kallidaikurichi Lakshmi Varaha Perumal is the closest in resemblance to the Moorthy I saw in my dream. The dream ended with Lakshmi Varaha Perumal’s long benedictory gaze on me.

By giving me this dream, Periyava showed me that Sivan Sar is Maha Periyava Himself and that Periyava is none other than Lakshmi Varahar, the Supreme Lord.

Hara Hara Sankara Jaya Jaya Sankara

anbudan

Anitha Ramesh