top of page
Featured Posts

Guru Pooja Experience by Mahalakshmi-U.S.A


குரு பூஜை உத்தரவு மட்டும் கிடைத்துவிட்டால்

மஹாபெரியவா உங்களை நோக்கி முதல் அடி

வைத்து விட்டார் என்று அர்த்தம்

உங்களது உருகும் பக்தியும்

விண்ணை தொடும் நம்பிக்கையும்

இருந்தால் உங்கள் இல்லத்திலும் உள்ளத்திலும்

கோவில் கொண்டு விட்டார் என்று அர்த்தம்

கேட்டதும் கிடைக்கும் கேட்காததும் கிடைக்கும்.

Guru Pooja Experience by Mahalakshmi-U.S.A

How I became a Periyava devotee

I am Mahalakshmi Lakshminarayanan, currently living in the US. I have been a Mahaperiyava devotee since 2009. I had never darshan of Mahaperiyava in person. I remember looking at his Kanakabhishekam news in DD channel, where His Holiness raised his hands above His head and did Namaskaram during the ceremony. I was a very small kid of probably when I was 6 years old at that time.

But till this day I remember watching that. But after that I had not thought about Mahaperiyava until my undergraduate days. My intense devotion for Mahaperiyava started after reading Deivathin Kural during my 3rd year of undergraduate study when I was in India.

My younger brother had found it in a library and bought it, so the book was in my home. While reading the book, I felt that every word in that book is a precious stone and is the absolute truth. My mother also became an extremely ardent devotee of Mahaperiyava after reading the book and this also a big reason for my inclination towards Periyava.

Periyava is the Sun that turned and guides this sunflower in the right direction – the spiritual path. He is my first spiritual Guru. My morning starts with a prayer to Mahaperiyava and my night ends after seeing His divine image.

I try to follow his teachings as much as I can. For instance, I have been doing Nirjala Ekadashi fast for the last 4 – 5 years. I learnt about the importance of Vedas and the necessity of Brahmins to uphold their values. I learnt about the importance of taking care of cows, upholding Dharma at all times and so on from His teachings.

How I came to know about Guru Pooja

I regularly follow blogs related to Periyava such as Sage of Kanchi. I remember reading about GR Maamaa, a couple of years ago in that blog regarding Ganges trip and His injuries and how Periyava saved Him and regularly talks to Him! I used to wonder what a great soul he must be at that time!

From time to time I watch Mahaperiyava’s Own Voice videos and Mahaperiyava experiences posted by devotees on YouTube.

One evening in the beginning of June, Guru Pooja Miracle’s video popped up in the YouTube suggestions with Mahaperiyava Image as the cover. I opened it and listened to the miraculous experience of the devotee.

Guru Pooja Experience

I also got the desire to do the Guru Pooja. I saw GR Mama’s email mentioned in the video comments. I emailed to GR Maamaa expressing my interested in doing the Guru Pooja. He responded back to me informing that I have got the Utharavu (Permission) from Mahaperiyava to do this Pooja.

I was so pleased and felt blessed by the Ocean of mercy of Mahaperiyava. After receiving the permission and the instructions to do the Pooja, I became busy with travel for two weeks. After I returned back to my city, I informed GR Maamaa and started the Pooja.

I had various prayers both material and spiritual for me, my family and the world when I started the Pooja. Some of my prayers are following. I was praying for healing some injuries. I was looking for new job opportunities, extending the Visa and initiating the green card process. I was praying for my marriage.

I was praying for my parents, family member’s health, me and my family members financial issues and mental peace, job opportunities for my brothers, welfare of the people struggling for basic needs and struggling from harassments, for Moksha (liberation) and so on.

1st Miracle

First Miracle immediately after getting Utharavu from Mahaperiyava.

Subsequent to G.R Mama’s mail confirming the guru Pooja Utharavu from Mahaperiyava, I contacted mama and asked about my job and H1B visa. I also asked about my green card application. Mama said that “Mahaperiyava will give Utharavu only when you are at the fag end of your karma. Hence my prayers may be answered even before my Pooja. Mama’s words were made as true by Mahaperiyava.

I had applied for a position with a different team within my company where I am working and had given interviews. After I got approval for Guru Pooja, without even me starting the Pooja, I got the job offer from the new team with promotion, salary hike and they also agreed to initiate my Green Card process immediately.

My H1B Visa extension which was applied also came back successfully.

During the first 2 weeks, the Pooja went peacefully without any obstacles. Every week I used to inform GR Maamaa after completing the Pooja.

During the 3rd or 4th week Guru Pooja, I got a sudden mental image of Periyava wearing the Kondakadalai Malai ( Chickpea Garland ) I had put on His picture that day, while I was doing the Pradakshina of His picture. I had not imagined it. It just came as a mental picture to me without my effort to imagine.

I expected to miss the Guru Pooja, one Thursday in between due to monthly cycle. But by the grace of Mahaperiyava, I completed 9 weeks Pooja without skipping even a single Thursday in between.

During the remaining weeks, I was watching Mahaperiyava devotee’s experiences while I was preparing the chickpea Garland. One Thursday while I was preparing the Garland, I saw some devotee experience regarding her dreams of Mahaperiyava. While concluding the interview, she had mentioned about Mahaperiyava’s guidance to read Aditya Hridayam every day to help her improve eyesight.

I had a TV fall on my head last year accidentally and I got concussion. I had experienced concussion head aches as if I strained my eyes too much after that. I healed almost 90% with Periyava’s grace. I felt that as a personal message to me to read Aditya Hridayam.

Reference Video:

https://www.youtube.com/watch?v=lf84NcL-fdk

After completing the 5th week Guru Pooja, I joined the new job within the same company. Usually internal transfers within my same company don’t happen so quickly and smoothly. With Periyava’s grace this process went like a breeze for me without any hindrances. The new team initiated the GC Process in few weeks after I joined as they promised.

Many concussions of my mother were indicated

Through me through various devotees experiences.

Here are some testimony

During the 7th, while talking to my mom she was discussing with me about giving VRS in her office that day. She had wanted to give it since 1 year due to her health issues. Somehow things didn’t align up for her to submit the VRS that day.

The following day as usual, while preparing the garland, I started watching a Mahaperiyava Devotee experience. The first thing that the devotee talks during that interview is that Mahaperiyava had given permission for her husband to take VRS. Her husband had also been suffering from health issues.

Reference Video:

https://www.youtube.com/watch?v=DGAqCIyN9XM&t=115s

During the 8th week, while talking to my mom, she mentioned that my grandmother stuffed the pressure cooker too much and that she turned it off to prevent any accident from the pressure cooker.

Couple of years back, my grandmother had done the same thing and the pressure cooker threw away the cover. But somehow my mom managed to turn off the gas at that time and that prevented any accident from occurring.

The following day, while preparing the garland, I was watching a devotee experience. In that experience she explained that she had stuffed her cooker with too much stuff and it blew the cover and the weights out and she got serious injuries on her face and hands.

She had mentioned that Periyava had arranged for her neighbors to provide her timely help and get excellent medical help and she recovered. Mahaperiyava was there with us during the times when my grandmother had overstuffed the cooker and protected us from accidents and injuries.

Reference Video:

https://www.youtube.com/watch?v=l0DR__8ttGU

வேண்டுதல்களையும் தாண்டி

அன்றாட வாழ்க்கையிலும்

நம்முடன் வாழ்க்கையிலும்

ஒன்றரக கலந்து விடுவார்.

This happened twice, whatever the conversation I had with my mom, the previous night, I was getting a similar conversation in the interviews while I was preparing for Guru Pooja.

Some Thursdays I did the Pooja during mornings and some weeks when schedule didn’t work out, I did the Pooja in the night. During this entire process, GR Maamaa was a great and compassionate supporter. After I completed the Guru Pooja I used to inform him and convey the progress.

During the 9th week, I successfully completed the Pooja in the morning and provided lunch to my three married friends (Sumangali).

After completing Guru Pooja, apart from the material gains, I also have become more courageous to handle tough situations in life in a righteous way.

Mahaperiyava – Guru Pooja

G.R.Mama are inseparable

I wasn’t able to arrange the Thambulam on the 9th Thursday, so called my friends another Thursday which happened to be during Ganesh Chaturthi Celebrations and did a grand and joyous finish of the Guru Pooja to the greatest of the greatest – the absolute divine Mahaperiyava!!!

Hara Hara Shankara Jaya Jaya Shankara

with kind regards,

Mahalakshmi

Hosted by

Gayathri Rajagopal


No tags yet.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page