top of page
Featured Posts

Guru Pooja Experience Sow.Janaki- Mumbai


Guru Pooja Experience Sow.Janaki- Mumbai

தாயிற் சிறந்த கோயிலுமில்லை

தந்தை சொல் மிக்க மந்திரம் இல்லை

ஆனால் இங்கு ஒரு கோயிலே

தாயாகவும் தந்தையாகவும் ஆசானாகவும்

நமக்காக வாழ்ந்து வருகிறதே

இதோ ஒரு வாழும் உதாரணம்

ஜானகியின் கண்ணீர் துளிகள்

மண்ணை தொடும்முன் கைகளில் ஏந்தி பிடித்து

தான் ஒரு தாயுமானவன் என்பதை

நமக்கு சொல்லும் பக்தியின் உச்சகட்ட நிகழ்வு

இதோ உங்களுக்காக ஜானகியே சொல்கிறார்

||Shri Raghavendraya Namaha ||

|| Shri Mahaperiyava saranam ||

Shri Gurubhyo Namaha

I am Sow. Janaki from Mumbai

Namaste everyone. I derive immense pleasure in sharing my Guru Pooja Experience with you all. This particular occasion was a dream at a distance before beginning Mahaperiyava Guru Pooja. But after my Pooja, the dream got translated as reality and I am with you all today.

Whenever I see Mahaperiyava photo in which he says “நா இருக்கேன்” I used to feel that I am so relieved . I am sure all of us would feel the same. The word “நா இருக்கேன்” is such a big strength and a magic word of faith and confidence that all of us after hearing those words would definitely feel a big sigh of relief and peace internally and instantly.

Let’s all just imagine our childhood days. Whenever we used to have a fight or quarrel with our friends or our siblings we would immediately run to our mother, why? Why was it so, because all our hearts had just one understanding that ”அம்மா” knows everything, அம்மா can solve anything everything under the sun will make us comfortable

I am sure all of you reading this line would definitely agree with me. In fact on a lighter note, all of us would have often said “இரு இரு எங்க அம்மாகிட்டே சொல்லறேன்”

To help others is a great thing , but to stand by , to keep encouraging, to keep supporting throughout one’s low times selflessly , to keep praying meticulously for others is definitely a super divine quality and without doubt GR MAMA lives as a standing example .

He is definitely an inspiration to me. He is an embodiment of Altruistic love. Any number of times I read mama’s posts, tears keeps rolling down my cheeks and I really bend my head down as a mark of respect and obedience to G.R. Mama’s UNDAUNTED FAITH and BHAKTHI.

Especially the conversations mama has with Periva, is so touching just like a baby and a mother , which is full of pure love and leaps and bounds of pure devotion. Words cannot describe this feeling, divinity can only be felt and I am in short of words to describe this feeling. I am unable to conceive the height of compassion and patience of Periva and G.R.Mama.

Actually I believe mama to be my father and there are times where I have gone so low and have given up hopes and confidence but truly G.R. Mama handles me with so much patience, love and care ,that most of the times I call mama, I cry more than I talk.

But truly even a hello from Mama gives me so much confidence and hope that I feel relaxed and encouraged after the call. There are a lot of times I have felt may be Periva also would have spoken to me like this may be Periva would have asked had I seen HIM in person, such is the closeness I feel every time when I call Mama.

Despite my mistakes and sins, Periva has been so compassionate to give Utharavu and because of GR mama’s prayers I was able to obtain the permission for Guru Pooja. Firstly I thank with my head bent to GR mama and my Namaskarams to Periva. I have no clue where would I have been today had I not contacted or met GR mama.

With generous blessings of GR MAMA and Mahaperiyava my 5 weeks of Guru Pooja was done and another 4 weeks to go. I keep reading Mama’s blog everyday and shed tears of joy as I read and experience the divine power and miracles of compassion.

GURU POOJA is definitely a sacred prasadem from Mahaperiyava. During these 5 weeks I too experienced beautiful soulful moments of miracles where in Periva helped me so much to do Guru Pooja. My sincerest gratitude to GR MAMA once again to have prayed for me and still praying. Thank you so much mama.

1st week guru pooja:

It was September 27th 2018 where in I started my first week of Guru Pooja. I bought white kondakadalai from store, kept needle and thread ready, flowers etc and had my dinner and went to sleep.

I was excited scared and some sought of mixed feelings were inside, until 12 am I couldn’t sleep. I kept alarm for 2.30 am because I was scared whether I would sleep off. I couldn’t sleep and lot of thoughts were running inside and I was chanting “பெரியவா காப்பாத்து அம்மா அம்மா “ and don’t know when I slept .

I was bit scared because I have never done 108 pradakshnam. I was doubtful whether i will be able to do or not etc. I kept alarm, but before even alarm could ring a divine voice more likely with a motherly tone told my name once and I woke up.

I saw the time, it was 2.10 am. I couldn’t sleep after that. I got up, took bath and did my Pooja nicely. Till date I believe it was Periva who woke me and even till today every Thursday, Periva wakes me up even half hour before alarm .I have to admit that due to my laziness that sometimes I sleep till 2.45am.

When I was making the kadalai maalai the needle was bit hard to pierce, I was bit worried whether the time would exceed because I wanted to follow what mama said, and wanted to finish the Pooja at Brahma muhurtham. It was 4:40 I did not finish the channa mala yet.

I cried, I got tensed and literally cried pleading Mahaperiyava that I am doing this for the first time please help as the time was running out. I literally cried asking Periva for help immediately the needle became easy and I started the Pooja sharp at 5 AM.

While, making the kadalai beads mala I added one dhal bead extra telling periva incase my counting is wrong, please accept this bead, because I felt I have to give more to Swamy but never should it be less.

Exactly when I took the garland, one bead from the bottom fell down making it sharp to the count of 108. Who else can do this so accurately? Mahaperiyava only did this. As the bead fell, tears also started falling down.

2nd week guru Pooja & 3 rd week guru pooja:

One Saturday morning this was during Navratri time, Periva came in my swapnam. It was a beautiful swapnam ever I could cherish for my whole life. The swapnam was

There were three big doors, as soon the three doors opened there was a bright ray of sunlight like rays appeared and all the three Periva’s came from each door and are applying Vibhuti on themselves.

I could also see Mahaperiyava doing Pooja. As a reconfirmation , when I opened my phone my sister had sent a photo where in Pudhu periyava was doing Namaskaram to Mahaperiyava and also another photo of HIS HIS HOLINESS SHRI PADAM Photo alone. I felt so happy as in I really don’t know how to coin up words. I was looking for jobs,it was only after doing Guru Pooja , Periva gave more and more contacts each day.

4th week guru pooja:

As always I had soaked the kadalai dal on Wednesday night and slept . Since Wednesday evening I had a bad headache. Usually when I sleep it will subside by midnight, but that evening the headache was very severe, till 2 am I couldn’t sleep despite sleeping at 8 pm the previous night.

I was praying Mahaperiyava , somehow to cure this ache .I couldn’t sleep at all totally. I messaged mama asking can I do Pooja in the evening . Mama said ok and asked me to do in the evening. I felt so bad as to why I couldn’t do Pooja in Brahma Muhurtham. Tried applying headache balm, my mother gave home remedies, nothing reduced the pain. I was sleeping and in the morning around 8 am I felt bad and was asking periva I couldn’t do in the morning, is it wrong?

I decided to get up , refresh and do something else. As soon I saw my phone, my sister had sent Mahaperiyava photo during HIS HIS HOLINESS SIDDHI photo and that it was a photo which cures all ailments and diseases.

It had written in that photo “ it is a rogarogue varanasi” darshan of Mahaperiyava and that seeing the photo and touching it to our eyes will cure all ailments. I cried thanking Mahaperiyava and hugged my phone, and within minutes after I finished my nature calls the pain reduced drastically and that my head ache reduced completely.

I had lunch also and prepared for evening Pooja and the Pooja went on well. It was that day I realized that even our smallest thoughts are heard by Periva.

Every Thursday near my home there is Nagathamman Temple and that every Thursday some devotee will give Manjal Kappu to Ambal. This Thursday I was bit doubtful whether will I make to temple or not, but as soon I finished the Pooja I went to temple and I got the darshan of Ambal and SHE was in deep Red similar to Kali Devi alankaram and that the priest said today ‘s alankaram is the most satisfied alangaram to our hearts so far. I felt so happy and returned home.

5th week Guru Pooja :

Ever since the first week before starting the Pooja, there used to be a bee , only one single bee that will come exactly on top of the Tulasi brindavanam. First two weeks I thought since lot of plants are there in the terrace it may be it would have come for the flowers but the bee used to be only above the Thulasi plant during 4-5 am and exactly after lighting lamp to Periva it will go, it won’t make much noise also.

This week also I saw the bee. Only then I realized the divine presence. I don’t know if belief is right or not, and this week after every 10th round there was a cool breeze that blew on me to calm me down.

First few times I did not realize much but after every 10th,20th ,30th ,40th pradakshinam , cool breeze blew again and again to calm my breaths after pradakshnam, and I felt so happy that how could Periva be so compassionate . 5 th week Guru Pooja went well with Periva’s Grace and Mama’s heartfelt blessings and after the Pooja I spoke to one of the employers and scheduled the interview on Friday.

Even as I was typing the experiences, suddenly the current went off while I was half way typing this article. As long I remember, I did not save the document. I felt bad that after having typed so much , felt all of the text would have gone. I prayed Periva to somehow help me.. and to my surprise the document had got auto saved. Seriously till date I have not seen auto save in my computer, unless we save , it will surely erase off.

Since this 5th week Guru Pooja, Periva helped me in giving up on coffee also. The body feels so light without coffee and the day is also fresh. So long despite trying many times, I was not able to give up, it was only because of Periva who has guided me to give up .

Compassion Compassion,Compassion..unparalleled compassion and an embodiment of Compassion Mahaperiyava Mahaperiyava Maherperiva

No words to thank Mahaperiyava for his ceaseless Compassion despite all my faults., my heartfelt gratitude ,ever ever and forever. I am ever indebted to GR mama for lifetime.

I once again Thank GR mama, YOUR ACQUAINTANCE ITSELF IS A BLESSING IN THIS LIFE. Having known you is the best gift From Mahaperiyava.

I bow down and my head bent Namaskarams to all elders to bless me to do the guru Pooja with a selfless heart and complete surrender .

With tears of Gratitude and Sincere Namaskarams.

Janaki-Mumbai

Thank you all for your patient reading !!

Maha Periyava Sharanam


No tags yet.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page